Saturday, March 05, 2005

حرکت

چرخهای تا ریخ به حرکت در امده باید چشمهایمان را دوباره بشوییم در شهر شور دگر برپاست
مردم در انتطار هیج قهرمانی نخواهند بود چون اینبار همه قهرمان خواهند بود