Monday, March 19, 2007

وطن

ای کاش ادمی وطنش را مثل بنفشه ها در جعبه های خاک یک روز می توانسث همراه خودش ببرد هر کجا که خواسث.